KONTAKT


View AMEJ - kúpeľnové štúdio in a larger map
 
 • Kúpeľňové štúdio

 • Bratislavská 115
  921 01 Piešťany

  Mobil: 0905 231 086
  studio@amej.sk
 •  
 • Otváracie hodiny:

  Pondelok  9:00 - 17:30
  Utorok       9:00 - 17:30
  Streda       9:00 - 17:30
  Štvrtok       9:00 - 17:30
  Piatok        9:00 - 17:30
  Sobota      ZATVORENÉ
  Nedeľa     ZATVORENÉ

  Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00
 •  
 • Veľkoobchod

 • Vrbovská cesta (Areál PD Piešťany)
  921 01 Piešťany
 • Telefón: 033/77 273 69, 033/77 264 55
  Fax: 033/77 264 55
  E-mailsklad@amej.sk
 •  
 • Otváracie hodiny:

  Pondelok  7:30 - 16:00
  Utorok       7:30 - 16:00
  Streda       7:30 - 16:00
  Štvrtok       7:30 - 16:00
  Piatok        7:30 - 16:00
  Sobota      ZATVORENÉ
  Nedeľa     ZATVORENÉ

  Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30
 •  
 • Výhradné zastúpenie pre listové schránky

 • Jozef Eckhardt
 • Mobil: 0910/612978
  Mobil: 0905/612978
  Telefón: 033/ 77 290 97
  amej@amej.sk
 • Obchodní zástupcovia

 • Martin Petráš
  Mobil: 0905/231 086
  petras@amej.sk
 • Ekonomický úsek

 • Vrbovská cesta (Areál PD Piešťany)
  921 01 Piešťany
  Tel./Fax: 033/76 211 25 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 • I. Základné ustanovenia:


  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť AMEJ, spol. s.r.o.,  IČO 30998611 so sídlom Pod Párovcami 7271/161, Piešťany 921 01. (ďalej len: "správca"). Kontaktné údaje správcu sú:adresa: AMEJ, spol. s r.o., Pod Párovcami 7271/161, 921 01  Piešťany email: sklad@amej.sktelefón: +421905246783Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:


  Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:


  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.Účelom spracovania osobných údajov je:vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (resp. faktúry), bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.


  IV. Doba uchovávania údajov:


  Správca uchováva osobné údaje:po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.  V. Príjemcovia osobných údajov(subdodávatelia správcu)


  Príjemcovia osobných údajov sú osoby:podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvyzaisťujúce marketingové službySprávca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  VI. Vaše právaZa podmienok stanovených v GDPR máte:


  Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR aprávo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.  VII. Podmienky zabezpečenia osobnýchúdajov


  Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.                 

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.