OBCHODNÉ INFORMÁCIE

 • Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
 • I. Základné ustanovenia
 • 1.Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť AMEJ, spol. s.r.o., IČO 30998611 so sídlom Pod Párovcami 7271/161, Piešťany 921 01. (ďalej len: "správca").
 • 2.Kontaktné údaje správcu sú:
 • oadresa: AMEJ, spol. s r.o., Pod Párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany
 • oemail: sklad@amej.sk
 • otelefón: +421905246783
 • 3.Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 • 4.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 • II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
 • 1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • 2.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 • III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:
 • 1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • oplnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • ooprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • oVáš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • 2.Účelom spracovania osobných údajov je:
 • ovybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (resp. faktúry), bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 • 3.Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 • IV. Doba uchovávania údajov
 • 1.Správca uchováva osobné údaje:
 • opo dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • opo dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • 2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 • V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 • 1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • opodieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • ozaisťujúce marketingové služby
 • 2.Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 • VI. Vaše práva
 • 1.Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • oprávo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • oprávo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • oprávo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • oprávo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • oprávo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • oprávo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • 2.Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • 1.Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • 2.Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 • 3.Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
 •  
 •  
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
 •